บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด

bigintersafety@gmail.com

mkt@bigintersafety.com

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนาย ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
6. การติดต่อสื่อสาร
7. หลักการใช้กำลัง
8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
10. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า