บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด

bigintersafety@gmail.com

mkt@bigintersafety.com

ทำไมถึงเลือกเรา?

ทำไมถึงเลือกเรา

 • เป็นที่รู้จักทั่วไปในด้านความซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพด้านงานให้บริการรักษาความปลอดภัย
 • มีพนักงานประจำซึ่งเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเข้าใจในธุรกิจของท่านเป็นอย่างดี
 • มีคณะผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ไว้ดูแลท่าน ตลอดจนการให้บริการที่นอกเหนือ
 • มีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม และงานบริการทุกประเภทให้การยอมรับและไว้วางใจ
 • มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ได้มอบความไว้วางใจทั่วประเทศกว่า 700 ราย

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-55 ปี มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 2. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการพิการทุพพลภาพ เเละไม่เป็นโรคติดต่อ
 3. จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพย์ติดทุกชนิด
 4. มีความประพฤติดี และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
 5. ต้องมีเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เอกสารทางทหาร เอกสารผ่านการอบรม(ถ้ามี)
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 7. ต้องผ่านหลักสูตรอบรมของบริษัทฯ ก่อน